Technický dozor investora kontrola stavební dokumentace kontrola stavebních rozpočtů stavební dozor
 

Technický dozor investora

Zajištění komplexních služeb v rámci stavebního a technického dozoru investora. Zajistíme pro Vás optimalizaci Vašeho investičního záměru společně se snížením nákladovosti celého procesu výstavby a budoucích provozních nákladů.

Kontrola projektové dokumentace

Příprava projektové dokumentace je jedním z bodů investiční přípravy na akci, kde lze učinit mnohé úpravy a optimalizace vedoucí k jednoznačným úsporám na straně technologií a realizace zakázky. Vše související s optimalizací pro Vás rádi zajistíme s odborným poradenstvím na klíč.

Optimalizace rozpočtu a rezerv

Optimalizace rozpočtu je založena na komplexním posouzení projektového záměru investora, prováděcí dokumentaci a položkovém rozpočtu, který je z pohledu technického dozoru investora zkontrolován a připomínkován na úrovni jednotlivých položek.

Stavební a technický dozor

Zajistíme plnohodnotný stavební dozor investora, respektive technický dozor na stavbě s veškerými návaznostmi na harmonogram, finanční plnění a zajištění kvality výstavby či rekonstrukce dané akce. Veškeré činnosti jsou garantovány smlouvou.

Zajištění komplexních služech technického dozoru investora

Dozor a kontrola projektu

Víte, co se skrývá pod technickým dozorem a kontrolou projektové dokumentace? Chcete optimalizovat své investice?

Zjitit více

Kontrola rozpočtu stavby

Jak efektivně zkontrolovat položkový rozpočet? Kde hledat rezervy a možné úspory na straně technologií a provedení stavby?

Zjitit více

Technický dozor na stavbě

Co vše je schopen technický dozor investora pro Vás zajistit? Kolik starostí a investic nad rámec Vám tato služba přinese?

Zjitit více

Reference z realizovaných služeb pro klienty

Realizace technického dozoru stavby je rozdělena na několik různých služeb, ve kterých jsme za dobu své činnosti poskytnuli svým klientům plnohodnotný servis s výsledky, které jsou zde uvedené. V rámci našeho servisu tak můžeme prezentovat malé, ale i velké investiční akce od 2 do 50 milionů korun.

Co lze očekávat od technického dozoru investora

Technický dozor investora je soubor služeb, který je sestaven z přípravy projektového záměru, posouzení projektové dokumentace, kontroly rozpočtu až po identifikaci nabídek stavebních dodavatelů, správnosti vyhotovení cen a harmonogramu realizace včetně smluvních podkladů ke spolupráci s investorem. Celý tento komplexní servis má za cíl ochránit investora před nečekanými vícenáklady při realizaci, snížit rizika a maximalizovat úsporná opatření na straně realizačních a provozních nákladů.

Jestliže se investor rozhodne optimalizovat svá rizika ihned z počátku svého záměru, je možné na úrovni technologického řešení stavebních prvků a jejich budoucí výstavby ušetřit mnoho finančních prostředků, včetně zlepšení energetické náročnosti budovy, jejího fungování včetně klimatických podmínek a mikroklimatu.

Jak přistupovat k využití technického dozoru investora a kdy?

  1. Investor nemá vlastní technické vzdělání a řeší investici jako opatření k rekonstrukci či novostavbě bez zázemí v oblasti projektového a technického týmu, který patří do jeho investiční skupiny. Subdodavatelsky řešené projekty je třeba již dozorovat.
  2. Projektová dokumentace vyhovuje všem standardům, nicméně investice nebyla s nikým nezávislým konzultována v rovině optimalizace a technologického vyváženosti. Zde se naskýtá prostor pro mnohé úspory.
  3. Projektová dokumentace je pouze ve stupni pro vydání stavebního povolení. Neexistuje dokumentace prováděcí a tudíž je zde velký prostor pro to, aby stavební dodavatel měnil při realizaci výstavby mnohé parametry dodávky, primárně na straně řemeslných prací.
  4. Rozpočet k připravované realizaci neobsahuje detailní položkový výkaz veškerých spotřeb materiálů, časů k realizaci včetně harmonogramu výstavby včetně čerpání investičních prostředků k realizaci.
  5. Smluvní podklad ke spolupráci investora a dodavatele je postaven jednostranně. Investor zde může předpokládat i problémy s navýšením investic, není zde vyřčen konečný termín zhotovení či realizace stavby včetně postupného čerpání finančních investic.

Jestliže jste u jednoho z uvedených bodů nalezli podobnost svého připravovaného projektu či investice, neváhejte se na nás obrátit, ochráníme Vaše zájmy a zajistíme pro Vás bezproblémové řešení Vaší situace.

Stále váháte?

Pokud stále váháte zda si technický dozor najmout či ne, máme pro vás ještě další
často kladené otázky a odpovědi.

Ptáte se, my odpovídáme

Finanční úspora investora v rámci stavebního dozoru

Technický dozor je jednou z pozitivní služeb, která má za cíl ochránit investorům jejich investice se zajištěním hladkého a bezproblémového provedení celé akce. Ve výše uvedeném grafu je patrné kdy a v jaké míře dochází v průběhu celé škály prováděných kontrol a optimalizací k potenciálním úsporám na straně financí investora.

Ačkoliv investor za tyto kroky dodavatele technického dozoru platí dle sjednaných cenových podmínek, stále je zde viditelné, že míra úspory převyšuje objem celkově uspořených investic na úrovni celé realizace. Výše uvedený graf je ukázkou toho, že míra jednotlivých kroků na sebe navazujících přináší v konečném důsledku 100% ochranu finančních prostředků investora a úsporu, která se kumuluje od prvotního posouzení projektového záměru, až po realizaci a výkon technického dozoru na stavbě.

Kde všude vykonáváme dozorování staveb

V rámci našeho týmu zajišťujeme služby pro investory napříč celou Českou republikou. V rámci jednotlivých krajů je zde zastoupení od 2 do 5 specialistů, kteří jsou připraveni investorům posoudit stav jejich nemovitosti před investicí, doporučit pro dané záměry investorovi vhodné technologické opatření včetně návrhu, jak by měl vypadat budoucí projekt či samotný projekt posoudit. V rámci pozemních staveb má společnost Comfort space, a.s. za sebou řadu realizací, které je možné shlédnout v galerii referencí v rámci této webové prezentace.

Příprava výstavby bytového domu Nový Knín

Komplexní zajištění technického dozoru investora pro připravovanou akci výstavby bytového domu Nový Knín v rozsahu 16 bytových jednotek. Investor na příslušné služby využívá celé spektrum nabízených služeb technického dozor investora včetně dozoru projektanta a celkové optimalizace.

Zjistit více

Regenerace bytových domů Teplice Proboštov

Komplexní zajištění technického dozoru pro městkou část Teplice Proboštov z hlediska investiční akce regenerace bytových domů Proboštov s možností využití dotační podpory IROP na snížení energetické náročnosti budov. V rámci technické přípravy dokumentace je součástí i poradenství.

Zjistit více

Developerský projekt rodinných pasivních domů

V rámci realizace zakázky společnost Comfort space, a.s. zajišťuje pro developerskou společnost technický dozor investora v komplexní optimalizaci projektu výstavbu 30 rodinných domů a jednoho bytového domu na okraji Prahy. Investiční akce se pohybuje v rozmezí 450 – 500 milionů korun.

Zjistit více

Pokud ano a chtěli byste zde získat nabídku na služby technického dozoru
či provést s námi nezávaznou konzultaci Vašeho záměru, kontaktujte nás.

Poptávající bere na vědomí, že jakožto subjekt údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU), č. 2016/679, odesláním vyplněného poptávkového formuláře, spolu s označením příslušného políčka souhlasu, uděluje svůj výslovný souhlas, aby zpracovatel osobních údajů, společnost Comfort Space, a.s., IČ: 28480970, sídlem Kaprova 42, 110 00 Praha 1, jím vyplněné údaje do předmětného poptávkového formuláře na internetových stránkách www.technicky-dozor.eu, tj. jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa, adresa trvalého bydliště, užil za účelem vypracování obchodní nabídky v jím poptávané záležitosti. Poptávající je oprávněn kdykoli jím udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a uplatnit právo být zapomenut, a to prostřednictvím e-mailové adresy: gdpr@cs-as.cz. Pro ztotožnění odepření souhlasu je nezbytné k žádosti připojit referenční číslo nabídky. Po vypracování obchodní nabídky budou osobní údaje poptávajícího subjektu vymazány z databáze společnosti Comfort Space, a.s.

* Souhlas se zpracováním osobních údajů k účelu a metodou zde uvedenou

Pole "E-mail" je povinné
Pole "Jméno a příjmení" je povinné
Pole "Váš dotaz" je povinné
Je nutné zaškrtnout souhlas se zpracováním osobních údajů