tdi

Výkon stavebního dozoru při realizaci stavebních opatření

Komplexní činnost dohledu na stavbě se skládá z mnoha dílčích opatření, kterým technický dozor investora kontroluje a administruje průběh realizace díla od převzetí stavby po předání stavby a kolaudace. Veškerá takto prováděná činnost je podložena smlouvou o výkonu technického dozoru stavby s podmínkami zajišťujícími investorovi bezproblémový průběh realizace stavebních činností.

Zde je komplexní výčet poskytovaných činností po dobu výkonu technického dozoru stavby:

 • Organizace a účast při předání staveniště vybranému zhotoviteli stavby včetně vyhotovení předávacího protokolu nebo zápisu o předání a převzetí staveniště.
 • Kontrola založení a řádného vedení stavebního deníku dohodnutého typu zhotovitelem stavby.
 • Organizace kontrolních dnů stavby a vyhotovení zápisů z nich.
 • V případě potřeby organizování dalších jednání v zájmu investora se všemi účastníky výstavby.
 • Průběžná kontrola plnění zhotovitele - kontrola prováděných prací a jejich soulad se schválenou projektovou dokumentací, s platnými technickými normami a předpisy týkajícími se stavby a s podmínkami dle uzavřené a platné smlouvy o dílo mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby.
 • Spolupráce s projektantem stavby, autorským dozorem, a to zejména pokud jde o soulad realizace stavby s projektovou dokumentací a případných změn stavby.
 • Kontrola těch částí stavby a dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
 • Koordinace dodatečných požadavků investora s projektantem a zhotovitelem.
 • Informování investora o průběhu stavby, návrh opatření v případě, že zhotovitel díla řádně neplní své smluvní povinnosti.
 • Kontrola věcné správnosti zjišťovacích protokolů a daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem, ve vztahu k uzavřené smlouvě o dílo a k faktické skutečnosti na stavbě, jejich předkládání investorovi.
 • Kontrola a posouzení objemu rozdílových prací oproti smlouvě o dílo a výkazům výměr, jak co do rozsahu, tak co do oprávněnosti požadované ceny zhotovitelem stavby.
 • Zpracování stanovisek k návrhům na případné dodatky ke smlouvě o dílo mezi investorem a zhotovitelem díla.
 • Kontrola úplnosti dokladů a podkladů pro převzetí stavby, kontrola pořízení dokumentace skutečného provedení stavby.
 • Organizace přejímacího řízení stavby.
 • Zhotovení soupisu vad a nedodělků na dokončeném díle, stanovení postupů jejich odstranění v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo nebo s obecně platnými právními předpisy, směřujícími k převzetí díla a k odstranění vad a nedodělků v dohodnutých termínech.
 • Kontrola odstranění vad a nedodělků ve stanovených termínech.

V případě, že chcete mít jistotu kvalitně provedené stavby bez zbytečných prodlev a navýšení ceny v rámci vícenákladů, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám poskytneme technický dozor prostřednictvím našich odborníků napříč celou ČR.