top of page

SLUŽBY TECHNICKÉHO DOZORU STAVBY

V oblasti stavebnictví se za posledních 8 až 10 let změnilo mnoho věcí. Množství nových aplikovaných výrobků na stavbách, technologií a způsobů realizace až po znalosti zhotovitelů, kteří v mnoha případech řeší nedostatek pracovní síly, která se nahrazuje cizinci, kteří neznají Evropské standardy.

V případě technických kontrol nemovitostí, které naše společnost provádí jako formu kontroly nemovitostí před prodejem nebo koupí se velice často setkáváme u staveb se závadami, které jsou způsobené neodborným zpracováním stavebních prací a materiálů, které ve výsledku přivádějí vlastníky nemovitostí do sporných situací o náhrady škod až po soudní spory.

V tomto ohledu je velice důležité vnímat situaci technického dozorování staveb jako prevenci před spornými situacemi, jak nejlépe ochránit své zájmy při realizaci stavebních úprav domů, bytů nebo jejich novostaveb.

Ne vždy uspořené peníze jsou v ohledu technického dohledu na stavbě tou nejlepší formou, jak ve výsledku dojít ke stejnému výsledku na stavbě a kvalitě provedení.

PŘÍPRAVA PROJEKTU A STAVBY

KONTROLA PROJEKTU

V rámci přípravy projektu se nejčastěji setkáváme s projekty pro stavební povolení, kde ovšem celá řada věcí pro realizaci výstavby schází, tudíž je zde riziko, že tyto věci schází i v rozpočtu stavby. V tomto ohledu vzniká na straně projektu řada doplnění a dotazů na budoucího zhotovitele stavby, jakým způsobem bude stavbu provádět, s jakými materiály a technologiemi. V celé řadě případů se nám podaří podchytit u projektu řadu nedostatků a nepřesností, které zamezí vzniku sporných situací a navyšování nákladů nad rozpočet investora.

Kontrola projektu

KONTROLA ROZPOČTU

Z hlediska rozpočtu stavby je velice důležitým aspektem kalkulace reálných stavebních postupů, materiálů a dokončení stavby do úrovně, pro jakou si zhotovitel určí investiční rámec ceny. Zde je třeba počítat nejen s hrubou výstavbou, ale s celou řadou technologických opatření na straně elektroinstalací, rozvodů vody a kanalizace, způsobů zabezpečení až po povrchové úpravy stěn, podlah, sanity a zařizovacích předmětů. V této oblasti bývají rozpočty zcela nejslabším článkem celé přípravy stavby, kde uvádíme ceny do reálného pořádku budoucí stavby.

Kontrola rozpočtu

KONTROLA SMLOUVY

Smlouvy jsou velice často komplikované nebo naopak tak jednoduché, že ani na jednu stranu nepodchycují reálný případ provádění stavby tak jak je známe z praxe. V tomto ohledu disponujeme s řadou různých případů a právních zkušeností, jak připravit konkrétní a věcné smluví podmínky do smlouvy, aby smlouva obsahovala důležitá ujednání a chránila tak primárně investora ve způsobu realizace a financování stavebního záměru včetně postupného přejímání stavebních milníků až po čerpání rozpočtu.

Kontrola smlouvy

HARMONOGRAM

Harmonogram je položka, která vzniká na podkladu projektové dokumentace a rozpočtu stavby. S harmonogramy výstavby se setkáváme velice zřídka a proto klademe důraz na to, aby harmonogram navazoval na způsob výstavby primárně v oblastech jednotlivých milníků čerpání prostavěnosti a to jak ve vztahu k investorovi, tak velice často požadovaným čerpání hypotéčních bank.

Harmonogram není zcela nejdůležitějším dokumentem stavby, nicméně rámcovým harmonogram celé stavby je nutné se řídit, aby mohla být plněna smlouvy o dílo.

Harmonogram

REALIZACE STAVBY , ČERPÁNÍ, DOZOR

STAVEBNÍ POSTUPY

V rámci samotného výkonu technického dozoru na stavbě provádíme dle předem stanovených podmínek kontrolu veškerých stavebních postupů a to formou osobního dohledu nad prováděním jednotlivých položek stavby až po detaily v rovině kontroly povrchů, dokončovacích prací a dodržování technologických postupů. Vzhledem k tomu, že jedna věc lze udělat vždy několika způsoby, je třeba dbát primárně na to, aby každá dílčí část byla provedena správně a s kvalitním výsledkem. V rámci stavebního dozoru probíhají pravidelné kontrolní dny s investorem na stavbě, kde se řeší vše potřebné.

Stavebni postupy

ČERPÁNÍ ROZPOČTU

Financování stavby je velice důležitou součástí kvalitně prováděné stavby tak aby nebyl ohrožen jak investor, tak dodavatel stavby, který musí být schopen kontinuálně provádět svou práci bez jakýchkoliv výpadků. Kontrola stavebních činností tak přímo souvisí se stavebním dozorem a stanovením správných postupů co je třeba realizovat na stavbě primárně a co lze řešit jako sekundární požadavky, tak aby stavba mohla být dokončena včas, bez vícenákladů a bez ohrožení kvality a předpokládaného termínu dokončení.

NEDODĚLKY

V rámci každé stavby v praxi vzniká určitý seznam, nedodělků nebo detailů, které se v průběhu stavby tvoří a řeší neustále. V rámci kontrolních dnů vzniká vždy z těchto setkání zápis, kterým se definují požadavky na odstranění nedodělků, které se následně kontrolují při následujících kontrolách. Je třeba aby nedodělky byly zadokumentované pro případ vad či nedodělků, které mají zásadní vliv na kvalitu prováděného díla a čerpání rozpočtu. Tento proces se opaku po dobu celé stavby a do samotného dokončení stavby a předání investorovi ke kolaudaci.

Cerpani rozpoctu
Nedodělky

FINALIZACE STAVBY, VYÚČTOVÁNÍ, KOLAUDACE

PŘEDÁNÍ STAVBY

Předání stavby stavebním dodavatelem k rukám investora probíhá jak v samotném průběhu stavebních částí stavby, tak na samotném konci stavby s finalizací všech sjednaných prací dle projektu a rozpočtu s konfrontací, zda je vše tak jak investor požaduje. Výsledkem předávky stavby je soubor dokumentace skutečného provedení stavby, certifikáty, revizemi a zkouškami až po předání stavebního deníku včetně protokolu o předání stavby investorovi. Všechny tyto dokumenty je třeba řádně zkontrolovat a připravit, aby investor disponoval aktuální dokumentací.

Predani stavby

VYÚČTOVÁNÍ STAVBY

V rámci dokončení stavby a jednotlivých stavebních činností je třeba uzavřít stavbu konečným vyúčtování dle smlouvy a položkového rozpočtu. V této rovině se zohledňují jak změny na stavbě, které byly sjednány jako více práce či méně práce, včetně změn sjednaných materiálů a postupů zapsaných v rámci kontrolních dnů do stavebního deníku. Cíle celé této akce je narovnání finančního závazku mezi investorem a zhotovitelem bez zbytečných sporných situací a sporů. Zároveň je zde potřeba zohlednit smlouva a kvalita dokončované stavby.

Vyuctovani stavby

KOLAUDACE STAVBY

Finalizace stavby formou kolaudačního řízení u novostaveb a staveb podléhající stavebnímu řízení je završením celého procesu výstavby, kdy je třeba stavebnímu úřadu předložit dokumentaci skutečného provedení stavby s případnými změnami odpovídající územním předpisům pro danou stavbu a lokalitu tak aby kolaudace proběhla bez jakýchkoliv problémů. Kolaudační rozhodnutí je velice důležitým dokumentem pro financující hypoteční banku v rovině upsání úvěrové zástavy do katastru nemovitostí, tudíž, je třeba dbát na to, aby celý stavební proces mohl být ukončen řádnou kolaudací stavby.

Kolaudace stavby
bottom of page